Gradnja sedanjega gasilskega doma

Prostovoljno gasilsko društvo Trebnje je na podlagi sklepa upravnega odbora v začetku leta 1986 ustanovilo sedemčlanski ožji gradbeni odbor, ki so ga sestavljali člani društva in nekateri zunanji člani. Vodil ga je predsednik gradbenega odbora Dušan Mežnaršič. Prvotno so dom želeli poimenovati Dom društvene samozaščite, saj je bil takrat za gradnjo doma širši družbeni interes. Prvo sejo je gradbeni odbor imel februarja 1985, zadnjo pa marca 1992. Vseh sklicanih sej je bilo 26. Idejni in gradbeni načrt sedanjega gasilskega doma je izdelalo gradbeno podjetje Pionir iz Novega mesta. Gradbeni odbor je izbral idejni načrt na, podlagi katerega je bila zgrajena stvba s tlorisom 30 x 15 m, ki ima tridelno zasnovo.

Po pridobitvi soglasij, se je izkop začel 12. avgusta 1986. Z začetkom gradnje se je začelo leta 1987, ko so bili izdelani temelji in tlaki. V drugi polovici leta dom sezidan do prve betonske plošče. V začetku leta 1988 je društvo prodalo stari gasilski dom, sredstva pa je usmerila v gradnjo novega doma.

Do konca leta 1988 je bil dom pokrit s streho, prav tako stolp v pritiličju pa so bila vzidana vrata. člani društva so do takrat vložili preko 3600 prostovoljnih ur dela. V letu 1989 so bili izvedeni notranji ometi in vzidano vse stavbno pohištvo. V letu 1990 se je dokončala še fasada. Otvoritev novega gasilskega doma na Rimski cesti je društvo organizirali septembra 1990.

Po otvoritvi novega doma se je izvedlo še ureditev prostorov v podstrešju in asfaltiralo okolico gasilskega doma. V letu 1995 so se dokončala dela v stolpu in opremilo se je komandno sobo. V letu 1996 se je napeljalo centralno ogrevanje na plin, do konca pa se je uredila sejna dvorana, kjer se je uredilo tudi ozvočenje. Poleg Prostovoljnega gasilskega društva Trebnje v gasilskem domu danes domujejo še Gasilska zveza Trebnje, Krajevna skupnost Trebnje in Združenje šoferjev in avtomehanikov Trebnje.

Po letu 2004 je bilo zopet več večjih gradbenih posegov v stavbo gasilskega doma. Jeseni leta 2004 so se zamenjala kovinska ogrodja oken s plastičnimi in tako po povečala energetsko učinkovitost stavbe.

Leta 2007 so bila obstoeča kovinska garažna vrata zamenjana z električnimi dvižnimi vrati. Poleg boljše energetske učinkovitosti stavbe se je izboljšal tudi čas izvoza operativne enote na intervencijo. Sočasno se je ob vhodu na dvorišče namestilo tudi dvižno zapornico.
Skozi celo leto 2009 se je on južni fasadi gasilskega doma prizidala garaža za vozilo TD 32 Bronto Skylift. Gradnjo garaže je v celotni financiralo PGD Trebnje. Garaža je bila svečano prevzeta na 125. letnici delovanja PGD Trebnje oktobra 2009.

V letu 2012 se je adaptirala in zamenjala streha na celotnem gasilskem domu. Izvedla se je izolacija strehe in zamenjala strešna opeka. To je bila največja investicija v stavbo gasilskega doma po končani gradnji leta 1990. Obnova strehe je močno povečala energetsko učinkovitost stavbe gasilskega doma.

V letu 2013 se je izvedla dodatna izolacija gasilskega doma s fasado in novim opleskom, tako da je gasilski dom v jubilejnem letu 2014 ko smo praznovali 130 let imel popolnoma novo vizualno podobo.

V letu 2015 smo vgradili kompresor Bauer Poseidon z banko zraka kjer sami napolnimo tlačne posode za izolirne dihalne aparate. V orodjarni pa postavili pralnico in sušilnico mask.

Zaradi nabave avtolestve ki je daljše vozilo smo v letu 2018 dodelali garažo 5 in jo povezali z orodjarno.

Sledili smo okoljevarstvenim in samooskrbnim ciljem in leta 2019 postavili na streho postavili sončno elektrarno. Leta 2021 smo jo še povečali do največje možno moči.

 

Nekdanji Gasilski Domovi PGD Trebnje

Prostovoljno gasilsko društvo je do izgradnje sedanjega gasilskega doma na Rimski cesti bivalo še v dveh gasilskih domovih

Prvi gasilski dom je bil po dostopnih podaktih zgrajen leta 1897. Nahajal se je ob današnji Gubčevi cesti, ob sedanji občinski stavbi. V gasilskem domu je bila hranjena gasilska oprema, kasneje pa tudi prvo gasilsko vozilo in motorna črpalka. Gasilski dom je imel značilen lesen stolp za sušenje cevi. PGD Trebnje je v njem prebivalo do leta 1938, ko so se preselili v novozgrajeni gasilski dom. Vzrok za gradnjo novega doma je bila utesnjenost, širitev pa ni bila mogoča ker je bil gasilski dom ob glavni cesti. Zgradbe gasilskega doma danes ni več.

Drugi gasilski dom je Prostovoljno gasilsko društvo zgradilo v letu 1938. Nahajal se je na današnji Trubarjevi ulici. Slavnostna otvoritev je bila v septemru 1938. Med 2. svetovno vojno ga gasilci niso mogli uporabljati, ker se je v njem naselil okupatorska italijanska vojska in ob tem uničila ves inventar v gasilskem domu. V letu 1949 so člani prizidali novo sobo nad garažo, ki so jo uporabljali kot dvorano. Gasilski dom je imel značilen lesen stolp za sušenje cevi, na stoplu pa je bila tudi sirena za alarmiranje. V tem gasilskem domu je bil prostor za gasilska vozila TAM 125, Lada Niva in kombi IMV. Zaradi izredne utesnjenosti so se že v 70. letnih 20. stoletja dogovarjali o gradnji novega gasilskega doma. Prostovoljno gasilsko društvo je v svojem drugem gasilskem domu prebivalo do leta 1990. Stavba gasilskega doma danes še vedno stoji. V njem ima prostore Avto moto društvo Trebnje.